ทีมกรุ๊ป ชี้แจง นายธีระชัย รัตนกมลพร เข้าลงทุนซื้อหุ้นจำนวน 11.78 % ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. แจ้งว่า นายธีระชัย รัตนกมลพร และนางสาวธิดารัตน์ สุอมรรัตนากุล ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของนายธีระชัย รัตนกมลพร ได้เข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มารวมคิดเป็นร้อยละ 11.7867 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักหรือโครงสร้างการจัดการของบริษัท

ทั้งนี้หากต่อไปในอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานหรือนโยบายการดำเนินงาน บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป

ทั้งนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ TEAMG 5 อันดับแรก ณ วันที่ 10 มี.ค. 2565 ประกอบด้วย

 

1. บริษัท เน็กซเตอร์ เวนเจอร์ส จำกัด ถือ 67,328,800 หุ้น สัดส่วน 9.90%
2. นาย ประเสริฐ ภัทรมัย ถือ 48,279,000 หุ้น สัดส่วน 7.10%
3. นาย อำนาจ พรหมสูตร ถือ 37,637,000 หุ้น สัดส่วน 5.53%
4. นาย พีรวัธน์ เปรมชื่น ถือ 24,590,700 หุ้น สัดส่วน 3.62%
5. นาย ชาย มโนภาส ถือ 20,880,000 หุ้น สัดส่วน 3.07%

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market