บมจ. โพลีเน็ต เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก 16 พ.ย.65 ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “POLY”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ วันแรก 16 พ.ย.นี้ โดยบริษัทเป็นผู้ขึ้นรูป ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาง พลาสติก ซิลิโคน แม่พิมพ์ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

สัดส่วนรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ มาจากรายได้จากการขายเลขเด็ด อาจารย์ดัง เข้าทุกงวดเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1รายได้อื่น ได้แก่ รายได้จากการขายเศษซากและรายได้ดอกเบี้ยรับ
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
POLY มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 899.7 ล้านบาท 944.5 ล้านบาท 1,134.9 ล้านบาท และ 1,258.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 – 2564 และ ณ 30 มิถุนายน 2565 ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมของ POLY หลัก ๆ ประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวร ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินค้าคงเหลือ

ทั้งนี้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากการลงทุนขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยหลักประกอบด้วยเครื่องจักรขึ้นรูปชิ้นงานและอาคารโรงงานเพื่อรองรับการผลิตสินค้าชนิดใหม่ อาคาร R&D อาคารหอพักพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน อาคารโรงอาหาร และอาคารลานจอดรถ

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6M2565 รายได้จากการขายรวมเท่ากับ 526.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 175.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50.0% เป็นผลจากยอดสั่งซื้อที่เข้ามามากขึ้นจากความนิยมในสินค้าที่ POLY รับจ้างผลิต รวมทั้งปัจจัยบวกจากสภาพเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง

 

*ปรับการคำนวณ EPS ปี 2562-2564 และ 6M2565 โดยใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยใหม่เพื่อประโยชน์
ในการเปรียบเทียบระหว่างงวดเนื่องจาก POLY ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจาก 100 บาท
ต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ทำให้หุ้นสามัญเพิ่มเป็น 330,000,000 หุ้น
จากเดิมที่ 3,300,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ 31 ตุลาคม 2565 และภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สามารถสรุปเป็นดังนี้

 

หมายเหตุ

คุณกาญจนา และคุณศรีชัย เป็นสามีภรรยา
คุณจันทร์จิรา และคุณวรภัทรป็นบุตรของคุณกาญจนา และคุณศรีชัย
คุณเทอดศักดิ์เป็นญาติสนิทของคุณศรีชัย
เดิมคุณศรีชัย คุณวรภัทรและคุณจันทร์จิราถือหุ้นใน POLY สัดส่วน 47.2% 7.8% และ 7.8% ตามลำดับ ต่อมา ในปี 2564 คุณศรีชัยโอนหุ้นให้คุณวรภัทรและคุณจันทร์จิราคนละเท่า ๆ กันที่คนละ 21.1% ส่งผลให้คุณศรีชัย คุณวรภัทรและคุณจันทร์จิรา ถือหุ้นใน POLY 5.0% 28.9% และ 28.9% ตามลำดับ

ขายหุ้นไอพีโอ 120 ล้านหุ้น
POLY ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 120,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 26.7% ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้วทั้งหมดของ POLY ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

แผนระดมทุน
บริษัทมีแผนในการระดมทุนในครั้งนี้ จึงเป็นการเสริมความแข็งแรงด้านเงินทุนให้บริษัทฯ ใช้สำหรับลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และลงทุนเครื่องจักร เพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 16.6% ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนในระยะยาว

 

 

จ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40%
POLY มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจและความเหมาะสมอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต