ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต (TTB) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อคืนตราสารหนี้ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ซึ่งธนาคารได้ออกและเสนอขายในตลาดต่างประเทศ โดยจะดำเนินการทำคำเสนอซื้อคืนเป็นการทั่วไป หรือ Tender Offer เพื่อซื้อคืนตราสารหนี้บางส่วน…