​ธ.ก.ส. พร้อมจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 1,800 ล้านบาท ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเสริมสภาพคล่องให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ วงเงิน 600 ล้านบาท และสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปที่เกี่ยวเนื่องกับจระเข้ วงเงิน 1,200 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยตามประเภทลูกค้า สำหรับลูกค้ารายคนอัตรา MRR-3 หรือร้อยละ 3.5 ต่อปี และสำหรับลูกค้านิติบุคคลอัตรา MLR-3 หรือร้อยละ 1.875 ต่อปี เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจในช่วง COVID-19
​​
​นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้จระเข้ซึ่งมีขนาดที่สามารถนำไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 600,000 ตัว ในฟาร์มเพาะเลี้ยงทั่วประเทศไม่สามารถจำหน่ายและแปรรูปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออกได้ ส่งผลให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ต้องแบกภาระค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเพาะเลี้ยง และผู้ประกอบธุรกิจซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้เกี่ยวเนื่องมีต้นทุนค่าใช้จ่าย เช่น การฟอกหนัง การเก็บรักษา (Stock) การแปรรูป เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง วงเงิน 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ วงเงิน 600 ล้านบาท และสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแปรรูปจระเข้ให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง วงเงิน 1,200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MRR – 3 หรือร้อยละ 3.5 ต่อปี (ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 6.5 ต่อปี) และอัตราดอกเบี้ย MLR – 3 หรือร้อยละ 1.875 ต่อปี (ปัจจุบันดอกเบี้ย MLR ร้อยละ 4.875 ต่อปี) ตามประเภทลูกค้า โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรและผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันกู้

สำหรับคุณสมบัติของผู้กู้ต้องเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้ ที่มีการแจ้งการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พร้อมทั้งมีหลักฐานแสดงจำนวนจระเข้ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ ทำการค้า และครอบครองจระเข้ ตามกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับจระเข้ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายข้างต้น ตลอดจนมีแผนการจัดซื้อจระเข้เพื่อนำมาแปรรูป โดยจระเข้นั้นต้องได้มาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงจระเข้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ทั้งนี้ กรณีผู้กู้เป็นทั้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องสามารถขอรับการสนับสนุนสินเชื่อได้เพียงประเภทเดียว

นายสมเกียรติ กล่าวอีกว่าา ธุรกิจหนังจระเข้ เป็นที่นิยมของประเทศจีนและยุโรป โดยในปี 2561-62 ไทยส่งออกสินค้าจระเข้มากกว่า 7,000 ล้านบาท แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีมูลค่าการส่งออกเพียง 785 ล้านบาท ซึ่งมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพต่อไปได้ โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2565 ที่ สำนักงานประมงจังหวัด และ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ